Solutions /

Avocent : Sensors

Avocent : Sensors

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature Sensor / Humidity Sensor คืออุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ หรือความชื้นในบริเวณที่ใช้งาน ซึ่งเหมาะสำหรับตู้ Rack ที่ใช้ในห้องควบคุมระบบคอมพิเตอร์ DataCenter Room ที่มีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือวัสดุที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / ความชื้น ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่าง สามารถช่วยให้ วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งแตกต่างจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / ความชื้นแบบอื่นในท้องตลาดตรงที่ มีรูปแบบการติดตั้งที่หลากหลายให้เลือกใช้ สามารถต่อร่วมกับกับซอฟแวร์ Avocent Rack Power Manager, Avocent Data Center Management Software เพื่อแสดงรายงานของอุณหภูมิได้

Read More